Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner pro každý den.

0 0
Váš košík je prázdny. Zpět do Obchodu
Menu
Menu
0 0
Váš košík je prázdny. Zpět do Obchodu

Provozovatel se při práci s osobními údaji řídí zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů)) (dále jen „nařízení“).

Zákazník e-shopu je z pohledu Nařízení dotčenou osobou, tedy fyzickou osobou, které se osobní údaje zpracovávané provozovatelem e-shopu týkají. Dotčená osoba má podle Nařízení svá práva, která může vůči provozovateli e-shopu kdykoliv uplatnit.

Provozovatelem při zpracování vašich osobních údajů je:

o., Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava – městská část Ružinov, IČ: 53833210, DIČ: 2121503791

Odpovědnou osobou za ochranu osobních údajů je Denis Vigaš. V případě, že máte jakékoli dotazy k následujícímu textu nebo použití svých osobních údajů nebo si chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete kontaktovat odpovědnou osobu e-mailem na adrese admin@swisscbdpower.sk nebo písemně na adrese swisscbdpower s. r. o., Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava – městská část Ružinov.

Jaké osobní údaje zákazníka Provozovatel zpracovává:

Údaje při nákupu – při nákupu jsou od vás požadované údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup nelze zaslat a vaši objednávku vyřídit:

 • jméno zákazníka,
 • e-mailová adresa zákazníka,
 • adresa bydliště, adresa dodání zboží, je-li jiná než adresa bydliště,
 • telefonní číslo
 • samotný předmět objednávky.

Provozovatel podle platné právní úpravy zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro dosažení konkrétního účelu zpracování (zásada minimalizace údajů).

Data při vytvoření účtu.

V případě, že se rozhodnete vytvořit uživatelský účet, sbírá provozovatel i veškeré údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou zákazníkovo přihlašovací jméno, heslo a e-mailová adresa. Vytvoření konta je dobrovolné a není vázáno na objednávání zboží. Zákazník se však může svobodně rozhodnout, že sdělí i další údaje jako například jméno, příjmení, mobilní kontakt.

Novinky a spotřebitelská soutěž

Pokud k tomu zákazník udělí souhlas, uchovává provozovatel zákazníkovu e-mailovou adresu i za účelem zasílání informací o soutěžích a novinkách. V případě, že zákazník kontaktuje provozovatele v jiné věci nebo se zúčastní spotřebitelské soutěže, uchovávají se údaje jako jméno, kontaktní údaje či zpráva nebo informace, kterou zákazník doručil nebo sdělil.

Pokud se zpracování uskutečňuje na základě souhlasu zákazníka (např. věrnostní program, spotřebitelská soutěž), zákazník může kdykoli svůj souhlas se zpracováním odvolat a provozovatel e-shopu je povinen ukončit zpracování osobních údajů, které byly zpracovávány na základě souhlasu, pokud nedisponuje jiným právním základem .

Údaje, které provozovatel o zákazníkovi získal, má provozovatel zpracovávat pouze pro konkrétně vymezený, výslovně uvedený a legitimní účel a dále je nemůže zpracovávat způsobem, který není slučitelný s takovým účelem (zásada omezení účelu). Na základě údajů, které od zákazníka provozovatel získá, umí dodat zboží v souladu s „Obchodními podmínkami“. Údaje, od získané od zákazníka při vytváření objednávky, jsou použity na její vyřízení, případně její připomenutí, pokud objednávka neukončila závazným objednáním. Tyto údaje jsou také potřebné do účetního a fakturačního řádu provozovatele.

Komunikace se zákazníkem

Zákazníkovy kontaktní údaje slouží k zaslání oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek. Také, pokud má provozovatel reagovat na dotazy, dotazy, dotazy týkající se objednávky ze strany zákazníka, v případě změny doručovací adresy, případně jiné změny údajů v objednávce nebo uživatelském kontě. Kontaktní údaje, jakož i údaje o nákupech, provozovatel zpracovává v případě, že nastane reklamace dodaného zboží. Kontaktní údaje slouží také k zasílání slevových poukázek, na které zákazníkovi v souladu s obchodními podmínkami provozovatele vznikl nárok.

Pokud zákazník provozovateli k tomu udělil souhlas, nebo pokud zákazník zasílání komunikace v nákupním procesu neodmítl, zákazníkovi budou zasílány na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách. Zasílání všech emailů umí zákazník snadno zrušit tím, že v doručeném e-mailu klikne na možnost „Odhlásit se“ z odběru.

Bezpečnost a ochrana práv

Údaje zákazníků se používají také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, aby bylo možné reagovat na nároky, které byly vůči provozovateli uplatněny, při řízení před státními a jinými orgány, které kontrolují činnost provozovatele, a aby bylo možné vymáhat nároky, které provozovateli vznikly. Provozovatel zaručuje přiměřenou bezpečnost zpracovávaných osobních údajů (zásada integrity a důvěrnosti).

K tomu, aby provozovatel mohl zákonně zpracovávat osobní údaje zákazníků pro výše uvedené účely, musí disponovat přiměřeným PRÁVNÍM ZÁKLADEM zpracování osobních údajů (zásada zákonnosti), kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo v rámci předsmluvních vztahů – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta, ale iv případě účasti ve spotřebitelské soutěži a také při informování o slevách, na které zákazníkovi vznikl nárok.
 • souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů – zejména ve spojitosti se zasíláním komerční komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Zasílání komerční komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách lze zrušit, pokud nám napíšete na e-mailovou adresu admin@swisscbdpower.sk.
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele – při uchování údajů o zákazníkovi a jeho objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad činností provozovatele nebo které řeší spory či provádění rozhodnutí.
 • oprávněný zájem se týká – zasílání informací o novinkách na email získaný při nákupním procesu, pokud to zákazník neodmítl, zda v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak je uvedeno níže. V těchto případech se vždy pečlivě aplikuje princip proporcionality – aby zásah do práv zákazníka nebyl nepřiměřeným.

Zpřístupnění poskytnutých informací

osobní údaje se nezveřejňují, nezpřístupňují, neposkytují žádným jiným subjektům.

Výjimkou je zpřístupnění z právních důvodů a pro předcházení škodám. Osobní údaje může provozovatel také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, pokud jde o povinnost vyplývající z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, a při uplatňování nároků nebo obhajobě v řízeních při uplatňování nároků třetích osob vůči provozovateli.

Výjimkou je také zpřístupnění údajů na základě žádosti zákazníka. Zveřejnění se provádí v případech, kdy zákazník požádá o zveřejnění recenze nebo komentáře, nebo, pokud k takovému zveřejnění dá souhlas. Zpřístupnění údajů třetím stranám se uskutečňuje v případě doručovatelské služby. K dopravě provozovatel využívá následující doručovatelské společnost:

Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská repulika

Jak se chrání osobní údaje

V souladu s požadavky platné legislativy provádí provozovatel veškerá potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů. Databáze obsahující osobní údaje je chráněna před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Jak dlouho se osobní údaje uchovávají

Osobní údaje, které souvisejí s uživatelským účtem, se uchovávají, dokud je konto zřízeno, jelikož jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné účet provozovat. Pokud není konto vytvořeno (například – objednávka bez registrace konta), uchovávají se osobní údaje týkající se vyřízené objednávky po nezbytnou dobu, kterou je zpravidla 5 let od jejího doručení.

V případě, že se používají osobní údaje za účelem doručování komerční komunikace na e-mailovou adresu nebo v jiných případech, ve kterých byl udělen souhlas, uchovávají se tyto údaje, dokud příslušný souhlas není odvolán.

Jaká jsou práva zákazníka při ochraně osobních údajů

V případě, že si zákazník uplatní jakékoli z níže uvedených práv, bude žádost vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Jak uplatnit práva vyplývající z ochrany osobních údajů

Uplatnit si práva může zákazník zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na adresu: swisscbdpower s. r. o., Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava – městská část Ružinov.

V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Uvedené údaje jsou potřebné pro správnou identifikaci, jinak nebude možné vyhovět žádosti. Tyto informace jsou potřebné proto, aby bylo možné objektivně ověřit totožnost a také aby nedošlo k neposkytnutí osobních údajů neoprávněné osobě. Dotčená osoba má podle Nařízení svá práva, která může vůči provozovateli e-shopu kdykoliv uplatnit.

Právo subjektu údajů na přístup k údajům – subjekt údajů má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a také informace o:

a) účelu zpracování osobních údajů, b) kategorii zpracovávaných osobních údajů, c) identifikaci příjemce nebo kategorii příjemce, jemuž byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména údaje o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné, d) době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, tak informaci o kritériích jejího určení, e) právě požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů, f) právě podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů, g) zdroji osobních údajů, pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, h) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochraně osobních údajů; v těchto případech poskytne provozovatel dotyčné osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro dotyčnou osobu.

Právo na opravu

Dotčená osoba – zákazník má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů, které o něm provozovatel zpracovává, v případě, že jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné výjimky:

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly,
 • zákazník odvolá souhlas ke zpracování svých osobních údajů a k jejich zpracování neexistuje jiný právní základ,
 • zákazník namítne na základě konkrétní situace zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítne zpracování za účelem přímého marketingu,
 • osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

V případě, že byly zákazníkovy osobní údaje zveřejněny a zákazník si uplatní právo na vymazání, provozovatel vymaže i takové zveřejněné osobní údaje. V případě, že si zákazník zruší účet, přistoupí se k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení účtu do 30 dnů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů zákazníka

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud:

a )dotčená osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů, b) zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba k uplatnění právního nároku, nebo d) dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 písm. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Právo na přenosnost osobních údajů zákazníka

Zákazník má právo získat osobní údaje, které o něm provozovatel zpracovává na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracovává je automatizovanými prostředky, a to v jakémkoli čitelném formátu. Provozovatel zpracovává správné a aktualizované osobní údaje (zásada správnosti).

Právo namítat ze strany zákazníka

Provozovatel informuje své zákazníky o jejich právech v postavení dotyčné osoby (články 15 až 22 nařízení), zejména o právu namítat vůči zpracování pro účely přímého marketingu ao právu odvolat souhlas se zpracováním. Zákazník má právo namítat z důvodů, týkajících se zákazníkovy konkrétní situace zpracování zákazníkových osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu provozovatele.

Právo zákazníka podat stížnost

Pokud se zákazník domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je ze strany provozovatele v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, má zákazník právo podat stížnost na příslušný orgán vykonávající dozor – Úřad na ochranu osobních údajů Slovenskej republiky.