Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner pro každý den.

0 0
Váš košík je prázdny. Zpět do Obchodu
Menu
Menu
0 0
Váš košík je prázdny. Zpět do Obchodu

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1. Podmínky upravují práva a povinnosti mezi swisscbdpower s.r.o., se sídlem Vrakunská cesta 6 82104 Bratislava, Slovensko, IČO: 53833210, DIČ: 2121503791 (dále jen „Prodávající a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která prostřednictvím internetové stránky www.swisscbdpower.cz “) nebo telefonicky kupuje nabízené zboží (dále jen „Kupující”). Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí výrobky a produkty nabízené k prodeji, které Prodávající uveřejňuje na Stránce.

1.2. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem (§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) se Čl. 6, 7 a 8 Podmínek nepoužije. Pravně vztahy mezi smluvními stranami uvedenými v předchozí větě, které nejsou Podmínkami upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – Uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěn na Stránce. Kupující v objednávce určí množství a druh zboží a způsob doručení. Kupující je povinen uvést jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, případně e-mailovou adresu. Klepnutím na ikonu „odeslat objednávku“ zašle Kupující objednávku Prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy postačí i samotné dodání zboží Kupujícímu.

2.2 Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři do 3 dnů od přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

2.3 Kupující je oprávněn objednávku zrušit kdykoli před doručením, maximálně však 14 dní po doručení zásilky. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.4 Od zveřejnění zboží na Stránce je Prodávající vázán Podmínkami jeho prodeje. 

2.5 Jakoukoli další elektronickou komunikaci v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran ze smlouvy je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@swisscbdpower.sk.

Článek 3 – Kupní cena, náklady na dodání zboží

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Kupující kupuje od Prodávajícího zboží za cenu, která je v době odeslání objednávky Prodávajícímu uvedena na Stránce jako kupní cena zboží.

3.2 Není-li stanoveno jinak, uvedené ceny nezahrnují balení a přepravní náklady.

3.3 Prodej se uskutečňuje na dobírku, platbou kartou nebo převodem na účet prodávajícího. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné okamžikem doručení zboží Kupujícímu, nestanoví-li Podmínky jinak.

3.4 Faktura, která zároveň slouží jako dodací list a doklad o koupi bude Kupujícímu bude doručena v balíku spolu se zbožím.

3.5 Ověření věku – V internetovém obchodě mohou nakupovat pouze osoby starší 18 let, a proto zboží zasíláme výhradně prostřednictvím přepravce GLS včetně služby GLS ID CHECK (zaručené ověření věku), kdy kurýr při vydání zboží kupujícímu vyžaduje doklad potvrzující, že kupujícímu bylo v den objednání zboží nejméně 18 let. Rozhodující je datum objednání zboží a uzavření kupní smlouvy, nikoliv datum převzetí zboží!

Článek 4 – Dodání zboží

4.1 Místo odběru (dále jen místo určení) je stanoveno dle objednávky Kupujícím. Dopravu do místa určení zajišťuje na požádání Kupujícího v objednávkovém formuláři Prodávající. V případě, že Kupující stanoví v objednávkovém formuláři místo určení do země mimo Českou republiku, Prodávající zprostředkuje Kupujícímu na jeho požadavek v objednávkovém formuláři kurýrní službu, která mu zboží doručí do místa určení. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za dodržení podmínek doručení jím objednaného zboží do místa určení v souladu s právní úpravou dané země.

4.2 Prodávající přijímá objednávky zboží každý den a zpracovává je každý den do 15:00 hodin. Zboží je expedováno každý pracovní den, přičemž lhůta pro dodání zboží je zpravidla 2 pracovní dny. Dodací lhůta se prodlužuje hlavně v případě, že nastaly nepředvídatelné události. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nenaplněním dodací lhůty Prodávajícím.

4.3 Kupující je povinen zboží včas a řádně převzít. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, resp. pečeti a případně poškození obalu zboží nebo pásky, resp. pečeti ihned oznámit kurýrovi, případně jiné osobě doručující zboží. V případě nesouladu dodaného zboží s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad zboží je Kupující povinen tuto skutečnost písemně poznamenat v dodacím listu.

4.4 Není-li poškození nebo částečná ztráta zboží zjevná při jeho převzetí, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení zboží.

4.5 Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

Článek 5 – Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru v mieste určenia. Převzetí zboží potvrdí Kupující při převzetí zásilky.

5.2 Zboží se stává vlastnictvím Kupujícího převzetím výrobku kupujícím.

Článek 6 – Záruka, vady zboží, reklamace, servis

6.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání čtyřiadvaceti (24) měsíců, resp. do doby expirace vyznačené na obalu výrobcem.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho užíváním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, mechanickým poškozením, vystavením zboží nebezpečným následkům tepelného a/nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do zboží.

6.3 Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad o koupi zboží (fakturu) a písemně oznámit podstatu vady zboží. Kupující je povinen předat zboží spolu s příslušenstvím. V případě zasílání zboží je Kupující povinen provést všechny úkony potřebné k ochraně zboží před poškozením během přepravy.  – REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.4 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadovou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.5 Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. 

Reklamační formulár – swisscbdpower.cz

Článek 7 – Odstoupení od smlouvy

7.1 V případě, že Prodávající nemůže splnit smlouvu protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího nejpozději do 14 kalendářních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží. Kupující má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na objednání zboží.

7.2 Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje. Smluvní strany jsou si bez zbytečného odkladu povinny vrátit plnění, která si na základě smlouvy navzájem poskytla.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí Kupující oznámit písemnou formou ve formě emailu, který zašle na info@swisscbdpower.sk. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je doporučeno doručit prodávajícímu zboží spolu s dokladem o zaplacení a pod. a v originálním neporušeném obalu ve formě pojištěné zásilky.

7.4 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozeno nebo neúplné, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu. Prodávající vrátí cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Prodávajícímu způsobem určeným Kupujícím v oznámení o odstoupení. V případě, že konec lhůty popřípadě na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne.

Článek 8 – Alternativní způsob řešení sporů

8.1 Pokud se Kupující domnívá, že byla porušena jeho práva, nebo není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci, má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu emailem na adrese info@swisscbdpower.sk. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, Kupující má na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporu. Kupující může návrh podat způsobem určeným podle § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Kupující může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Stížnost prostřednictvím platformy může podat Kupující žijící v EU na Prodávajícího se sídlem v EU. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Článek 9 – Ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající požadované osobní údaje od Kupujícího využívá pouze k zajištění realizace objednávky Kupujícího a pro potřeby vlastního marketingu.

9.2 Prodávající se zavazuje osobní údaje poskytnuté Kupujícím chránit ve smyslu obecně závazných právních předpisů, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Prodávající osobní údaje poskytnuté Kupujícím neposkytuje třetím osobám, kromě případů, u kterých je to přímo uvedeno nebo je-li to nezbytné.

9.4 Zasláním objednávky Kupující poskytuje Prodávajícímu v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlas ke zpracování jeho osobních údajů uvedených v objednávce pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely poskytování informací o produktech a službách Prodávajícího Kupujícímu, jakož i souhlas se zasíláním elektronické a telefonické reklamy o novinkách a produktech nabízených Prodávajícím.

9.5 Kupující uděluje souhlas podle ods. 4 tohoto článku dobrovolně, na dobu do jeho odvolání. Kupující je oprávněn udělený souhlas kdykoli odvolat. Ochrana osobních údajů

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

10.1 Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Stránce.

10.2 Smluvní vztah mezi smluvními stranami je uzavřen podle slovenského práva, právního řádu a předpisů Slovenskej republiky.

10.3 Tvrzení na této Stránce nemusí být v souladu s doporučeními zdravotnických institucí ve vaší zemi. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním zboží. Užívání a používání zboží je na vlastní odpovědnost Kupujícího.

10.4 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží
a. který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze
b. uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

10.5 Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za vady a vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím Kupujícího.

10.6 Kupující bere na vědomí, že za vady zboží se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním/používáním, skladováním a jiným nakládáním v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalových letácích, přičemž Prodávající neodpovídá za obsah příbalových letáků ke zboží uváděný výrobcem zboží.

10.7 Prodávající neodpovídá za snížené účinky nebo vlastnosti zboží prezentované v popisu zboží na Stránce nebo přiloženém letáku ke zboží, které je způsobeno zejména: a. používáním nebo užíváním zboží v rozporu s doporučením nebo návodem přiloženým ke zboží nebo uvedeným na Stránce,
b. zdravotním stavem a jeho reakcí, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návyky a celkovým životním stylem Kupujícího.

10.8 Kupující provedením závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obecně obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím a že bylo seznámeno s Upozorněním ke zboží uveřejněným na Stránce. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.